Ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού για την υλοποίηση του έργου “Accessible Tourism – 4ALL” του προγράμματος INTERREG IPA II CROSS–BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020.

Ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού για την υλοποίηση του έργου “Accessible Tourism – 4ALL” του προγράμματος INTERREG IPA II CROSS–BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG:
IPA ΙΙ CBC PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020”, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου
με τίτλο «Accessible Tourism» και ακρωνύμιο 4ALL. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου, προκειμένου να υλοποιήσει τη δράση D4.5.4 – Tourist Information Points for All (Σημεία
Πληροφόρησης Τουριστών για όλους) που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού και συγκεκριμένα δύο
διαδραστικών σταθμών πληροφόρησης (Interactive Infokiosks) εσωτερικού χώρου για ΑΜΕΑ, προτίθεται
να προβεί στην πραγματοποίηση δαπάνης για την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας εξοπλισμού σε
εξειδικευμένο προμηθευτή. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, ορίζεται η
13/03/2020 και ώρα 14:00.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ_INTERREG 4ALL_Infokiosks ΑΔΑΜ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.