Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την υπηρεσία «Έρευνα γενετικής ποικιλότητας στον πληθυσμό του ρόμπολου (Pinus heldreichii) στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. ΑΔΑΜ_ΡΟΜΠΟΛΟ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  για την «Παροχή υπηρεσιών χειριστή σκύλου ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων»  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. ADAM_ANTIPOISON DOG...

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών για την μελέτη και καταγραφή της μυκοχλωρίδας και...

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης, για την υπηρεσία δημιουργίας «Ηλεκτρονικής πλατφόρμας WebGIS»...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια δέκα (10) καμερών παρακολούθησης πανίδας (trail cameras) και των παρελκομένων τους στο πλαίσιο του LIFE ARCPROM (LIFE18 NAT/GR/000768)...

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικά χαμηλότερης τιμής προ Φ.Π.Α., για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Προμήθεια σήμανσης και λοιπού εξοπλισμού για την βελτίωση της προσβασιμότητας».. ΤΕΥΔ_INTERREG 4ALL ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ INTERREG ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ...

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, θα προβεί στην προμήθεια τριών (3) ενημερωτικών πινακίδων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE ARCPROM «Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» (LIFE18 NAT/GR/000768) σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία...

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για την διερεύνηση της κατανομής και της...