Προκηρύξεις

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών εκτροφέα/εκπαιδευτή σκύλων» ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια 1.000 τεμαχίων κυτίου παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση δηλητηρίασης σκύλου στο πεδίο από οργανοφωσφορικά δηλητήρια - (Anti-poison Kit) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την Τετάρτη 29- 07 - 2020 και ώρα 14:00...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια και τοποθέτηση επτά (7) ειδικών απροσπέλαστων από την αρκούδα κατασκευών τοποθέτησης κάδων σκουπιδιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την Τετάρτη 29 - 07 - 2020 και ώρα 14:00 στη διεύθυνση του...

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG: IPA ΙΙ CBC PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020”, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Accessible Tourism» και ακρωνύμιο 4ALL. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, προκειμένου να υλοποιήσει τη δράση D4.5.4 - Tourist Information Points for...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια βάσης γεωχωρικών δεδομένων του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 3.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ...

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών εκτροφέα/εκπαιδευτή σκύλων» (αφορά δύο τμήματα) της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών,...

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κα. Κοντογιάννη Αθηνά κ. Πέτσης Νικόλαος Τηλέφωνο: 2653022806 Τηλ- Fax : 26530 22241 e-mail: pindos.np@gmail.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων συνύπαρξης του τοπικού παραγωγικού πληθυσμού με τα είδη άγριας πανίδας (κυρίως αρκούδες), κατά την υλοποίηση του Προγράμματος «Στήριξη...