Προκηρύξεις

Παροχή υπηρεσιών ειδικού συνεργάτη για την υποβοήθηση και παροχή εξειδικευμένης γνώσης στην καταγραφή, επιστημονική παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση των ειδών ιχθυοπανίδας -με έμφαση στα είδη της 92/43/ΕΟΚ, στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και των Περιφερειακών Ζωνών.   ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF...

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού επιστημονικής παρακολούθησης», σας ενημερώνουμε, σε ότι αφορά το Τμήμα B «Προμήθεια  ειδικού εξοπλισμού παρατήρησης και εξοπλισμού υπαίθρου» στα στοιχεία: 1.9 (σελ. 40) όπου αναφέρεται «Πάχος > 8,5 mm» το σύμβολο «>» αντικαθίσταται με το...

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού επιστημονικής παρακολούθησης», σας ενημερώνουμε, σε ότι αφορά το Τμήμα Α «Προμήθεια εξοπλισμού παρατήρησης και γεωαναφοράς» στα στοιχεία: 1.4 (σελ. 25), 2.4 (σελ.27), 4.4 (σελ. 32-33), 5.3 (σελ. 35), όπου αναφέρεται «Κλειστό, μήκος» και η...

«Προμήθεια εξοπλισμού επιστημονικής παρακολούθησης» που αποτελεί τμήμα της ράσης 3: «Επιστημονική παρακολούθηση συγκεκριμένων ειδών χλωρίδας και πανίδας της κοινοτικής οδηγίας 92/43 και την καταγραφή άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας, με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου» της Απόφασης Αυτεπιστασίας στο πλαίσιο...

Α) Για την υποβοήθηση και παροχή εξειδικευμένης γνώσης στην καταγραφή, επιστημονική παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση του αγριόγιδου ( Rupicapra rupicapra balcanica ) στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και των Περιφερειακών Ζωνών, Β) Για την υποβοήθηση και παροχή εξειδικευμένης γνώσης στην καταγραφή, επιστημονική παρακολούθηση και...

Ημερομηνία έναρξης: 14-5-2013 Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π....

Ημερομηνία έναρξης: 10-5-2013 Το έργο συνίσταται στη δημιουργία και παραγωγή υλικού προβολής εκδηλώσεων του Φορέα Διαχείρισης που απευθύνονται στην τοπική κοινωνία αλλά και στο ευρύτερο κοινό καθώς και την συντήρηση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Περισσότερα ...

Ημερομηνία έναρξης: 17-4-2013 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙ∆ΑΣ Περισσότερα ...