Διευκρινήσεις για τον πρόχειρο διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 643/30-05-2014 (ΑΑ: ΒΙΙ946Ψ8Β-ΚΞ5)

Διευκρινήσεις για τον πρόχειρο διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 643/30-05-2014 (ΑΑ: ΒΙΙ946Ψ8Β-ΚΞ5)

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού επιστημονικής παρακολούθησης», σας ενημερώνουμε, σε ότι αφορά το Τμήμα B «Προμήθεια  ειδικού εξοπλισμού παρατήρησης και εξοπλισμού υπαίθρου» στα στοιχεία: 1.9 (σελ. 40) όπου αναφέρεται «Πάχος > 8,5 mm» το σύμβολο «>» αντικαθίσταται με το σύμβολο «>», 2.2 (σελ. 40), όπου αναφέρεται «Γαλβανιζέ στεφάνη, σχήματος τραπεζίου και δίχτυ» προστίθεται ο όρος «ή κυκλικού», 2.3 (σελ.40) «Απόχες τύπου ρακέτας», οι τεχνικές περιγραφές «Πτυσσόμενο, μεταλλικό, κοντάρι, μήκους 80-160 cm», «Γαλβανιζέ στεφάνη, σχήματος τραπεζίου και δίχτυ», που τέθηκαν εκ παραδρομής, αντικαθίστανται με την τεχνική περιγραφή «Ελαφρύ πλαίσιο με αντιολισθητική λαβή και δίχτυ».

Επίσης, για το στοιχείο 2.10 (σελ. 44) διευκρινίζεται ότι πρόκειται για ασυρμάτους τύπου PMR446 με επιπλέον περιγραφή την αδιαβροχοποίηση προδιαγραφών IP54.

Κατεβάστε τις διευκρινήσεις σε μορφή .pdf

No Comments

Post A Comment