Διευκρινήσεις για τον Πρόχειρο ιαγωνισμό με αρ. πρωτ. 643/30-05-2014 (ΑΑ: ΒΙΙ946Ψ8Β-ΚΞ5)

Διευκρινήσεις για τον Πρόχειρο ιαγωνισμό με αρ. πρωτ. 643/30-05-2014 (ΑΑ: ΒΙΙ946Ψ8Β-ΚΞ5)

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού επιστημονικής παρακολούθησης», σας ενημερώνουμε, σε ότι αφορά το Τμήμα Α «Προμήθεια εξοπλισμού παρατήρησης και γεωαναφοράς» στα στοιχεία: 1.4 (σελ. 25), 2.4 (σελ.27), 4.4 (σελ. 32-33), 5.3 (σελ. 35), όπου αναφέρεται «Κλειστό, μήκος» και η αντίστοιχη απαίτηση, το σύμβολο «> » αντικαθίσταται με το σύμβολο «<». Για το στοιχείο 3.2 (σελ. 28) όπου αναφέρεται «Μέγιστο ύψος με επέκταση» και η αντίστοιχη απαίτηση, ο αριθμός «180», αντικαθίσταται με τον αριθμό «170» cm. Επίσης, για το στοιχείο 5.1 (σελ. 33) όπου αναφέρεται «Οπτικό ζουμ» ο αριθμός «20Χ», αντικαθίσταται με «10Χ».

 

Κατεβάστε τις διευκρινίσεις σε μορφή .PDF

No Comments

Post A Comment