Παροχή υπηρεσιών εκτροφέα/εκπαιδευτή σκύλων

Παροχή υπηρεσιών εκτροφέα/εκπαιδευτή σκύλων

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προκηρύσσει Συνοπτικό
Διαγωνισμό με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
, για την Ανάδειξη
Αναδόχου για το έργο
«Παροχή υπηρεσιών εκτροφέα/εκπαιδευτή σκύλων» …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.