Προμήθεια σήμανσης και λοιπού εξοπλισμού για την βελτίωση της προσβασιμότητας

Προμήθεια σήμανσης και λοιπού εξοπλισμού για την βελτίωση της προσβασιμότητας

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προκηρύσσει Συνοπτικό
Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της συνολικά χαμηλότερης τιμής προ Φ.Π.Α., για την Ανάδειξη
Αναδόχου για το έργο «Προμήθεια σήμανσης και λοιπού εξοπλισμού για την
βελτίωση της προσβασιμότητας»..

ΤΕΥΔ_INTERREG 4ALL

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ INTERREG

ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ INTERREG ADAM

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.