Συνοπτικός Διαγωνισμός με θέμα:”Παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών σε θέματα διατήρησης και παρακολούθησης ειδών ιχθυοπανίδας και Μακεδονικού τρίτωνα”.

Συνοπτικός Διαγωνισμός με θέμα:”Παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών σε θέματα διατήρησης και παρακολούθησης ειδών ιχθυοπανίδας και Μακεδονικού τρίτωνα”.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης ειδών ιχθυοπανίδας και Μακεδονικού Τρίτωνα» (αφορά τρία τμήματα) …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ – ΤΡΙΤΩΝΑ ΜΕ ΑΔΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ – ΤΡΙΤΩΝΑΣ_ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ – ΤΡΙΤΩΝΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ 2013-2015

Διευκρινίσεις Συνοπτικού

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.