Συνοπτικός Διαγωνισμός «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών για την μελέτη και καταγραφή της μυκοχλωρίδας και των ορχεοειδών του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου». 

Συνοπτικός Διαγωνισμός «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών για την μελέτη και καταγραφή της μυκοχλωρίδας και των ορχεοειδών του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου». 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο
«Παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών για την μελέτη και καταγραφή της μυκοχλωρίδας και των ορχεοειδών του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου». 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ _ ΟΡΧΙΔΕΕΣ ΜΕ ΑΔΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ _ ΟΡΧΙΔΕΕΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

EΕΕΣ_ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΟΡΧΙΔΕΕΣ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.