Διοίκηση-Αρμοδιότητες

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου, ιδρύθηκε το 2002 με το Νόμο 3044 και αποτελεί τον αρμόδιο φορέα της Ελληνικής Πολιτείας, για την προστασία και διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, σε συνεργασία με τις Δασικές και άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες. Η νομική μορφή του είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων, των οικείων Περιφερειών και Δήμων, ειδικοί επιστήμονες, παραγωγικές οργανώσεις και μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.
Ως μέλη του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθν. Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου έχουν ορισθεί:

               ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
Χαρακτηρισμός μέλους (εκπροσώπηση) Ονοματεπώνυμο Παρατηρήσεις
Ειδικός Επιστήμονας Δρ. Γεώργιος Μαλλίνης
Δασολόγος
Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ
Πρόεδρος
του Δ.Σ.
Εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ.Μακεδονίας (Ηπειρος) Τσουμάνης Αναστάσιος
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
Εκπρόσωπος Π-ΜΚΟ Τζιόβας Κων/νος Γραμματέας
του Δ.Σ.
Εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ Ευάγγελος Γκουντούφας
ΠΕ Γεωτεχνικών,Προϊστάμενος του Τμήματος Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Εκπρόσωπος Δήμου Γρεβενών Απόστολος Τσένης
Δημοτικός Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
του Δ.Σ.
Εκπρόσωπος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Θεόδωρος Θεοδώρου
Περιφερειακός Σύμβουλος Γρεβενών
Εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ.Μακεδονίας (Μακεδονία) Τζατζάνης Ιωάννης
ΔασολόγοςΔ/νση Δασών Γρεβενών
Εκπρόσωπος Υπ. Αγρ. Ανάπτ. & Τροφίμων Παππάς Μάνθος
Δασοπόνος
Δασαρχείο Ιωαννίνων
Εκπρόσωπος Υπ. Ανάπτυξης (Οικονομίας, Ανταγ. & Ναυτιλίας) Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Εκπρόσωπος της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Ηπείρου
Ανδρέας Παπασπύρου
Δήμαρχος Κόνιτσας
Κοινός Εκπρόσωπος Εν. Αγρ/κών Συν/σμών Ιωαννίνων & Γρεβενών Παπαθανασίου Ιωάννης
Μέλος Δ.Σ. ΕΑΣ Ιωαννίνων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Χαρακτηρισμός μέλους (εκπροσώπηση) Ονοματεπώνυμο Παρατηρήσεις
Ειδικός Επιστήμονας Κυριαζόπουλος Απόστολος
Εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ.Μακεδονίας (Ηπειρος) Θεμελή Αικατερίνη
Δασολόγος
Δασαρχείο Ιωαννίνων
Εκπρόσωπος Π-ΜΚΟ Μερτζάνης Γεώργιος
Εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ Αθανάσιος Οικονόμου
Βιολόγος στο Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
Εκπρόσωπος Δήμου Γρεβενών Χρήστος Πέτρου
Αντιδήμαρχος Δήμου Γρεβενών
Εκπρόσωπος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Νικόλαος Καττής
Εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ.Μακεδονίας (Μακεδονία) Μητσόπουλος Κων/νος
Δασολόγος
Δ/νση Δασών Γρεβενών
Εκπρόσωπος Υπ. Αγρ. Ανάπτ. & Τροφίμων Μακαρόνα Γιώτα
Δασολόγος
Δασαρχείο Ιωαννίνων
Εκπρόσωπος Υπ. Ανάπτυξης (Οικονομίας, Ανταγ. & Ναυτιλίας) Σαριμπεγιόγλου Νικόλαος
Τεχνολόγος Μηχανικός
Εκπρόσωπος της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Ηπείρου
Βασίλειος Σπύρου
Δήμαρχος Ζαγορίου
Κοινός Εκπρόσωπος Εν. Αγρ/κών Συν/σμών Ιωαννίνων & Γρεβενών Ράπτης Στέφανος
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΣ Γρεβενών

Η έδρα του Φορέα Διαχείρισης είναι στο Δήμο Γρεβενών. Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του, από το Φεβρουάριο του 2007, στεγάζονται και λειτουργούν στο Παράρτημα των Ασπραγγέλων του Δήμου Ζαγορίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, φύλακες και ξεναγοί εργάζονται για την προστασία, την παρακολούθηση, τη φύλαξη, την ανάδειξη και την προβολή μιας από τις μεγαλύτερες χερσαίες προστατευόμενες περιοχές της χώρας μας.

Κύριος σκοπός του Φορέα Διαχείρισης είναι η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθώς και η θεσμοθέτηση διαδικασιών και μέτρων για την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης αλλά και η προβολής της προστατευόμενης περιοχής τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε πανελλήνιο αλλά και παγκόσμιο.
Στις αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης περιλαμβάνονται:

1) Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρμογής των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής καθώς και των σχεδίων διαχείρισης.

2) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορισμών που επιβάλλονται με σχετικά διατάγματα, καθώς και των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό ο Φορέας Διαχείρισης μεριμνά για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για την περιοχή ευθύνης του, καθώς και για την συγκρότηση και λειτουργία σχετικών βάσεων δεδομένων, σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα.

3) Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του.

4) Η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν ή επιβάλλονται αντιστοίχως για έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του.

5) Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη των προστατευόμενων αντικειμένων.

6) Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης του.

7) Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις αρμοδιότητες και σκοπούς του καθώς και στην προστασία της περιοχής ευθύνης του.

8) Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης και η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων. Η χορήγηση σήματος ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής ευθύνης του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής.

9) Η διαχείριση δημόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το Φορέα Διαχείρισης ή μισθώνονται από τον Φορέα κατά τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων και η πραγματοποίηση σε αυτές των προβλεπόμενων στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας και στο σχέδιο διαχείρισης αναγκαίων παρεμβάσεων.