Γενικές Πληροφορίες

Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Το Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου βρίσκεται στη βορειοδυτική Ελλάδα και περιλαμβάνει τις ορεινές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Γρεβενών. Θεσμοθετήθηκε το 2005 με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 23069, (ΦΕΚ 639/14-6-2005), έχει έκταση 1.969.741 στρεμμάτων και είναι μια από τις μεγαλύτερες χερσαίες προστατευόμενες περιοχές της χώρας μας.

 

Εντός της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου έχουν οριστεί δύο Ζώνες προστασίας στις οποίες προβλέπονται αυστηρότεροι περιορισμοί για την προστασία των οικοσυστημάτων τους. Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Ι) οι τρεις πυρήνες του Εθνικού Πάρκου, που είναι ο πυρήνας του Εθνικού Δρυμού Πίνδου (Βάλια Κάλντα), το φαράγγι του Βίκου και η χαράδρα του Αώου. Γύρω από τις παραπάνω περιοχές, καθώς και σε ορισμένες επιπρόσθετες θέσεις του Εθνικού Πάρκου, εκτείνεται η Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνη ΙΙ) σε τέσσερεις επιμέρους περιοχές. Τέλος, εκτός του Εθνικού Πάρκου και για την αποτελεσματικότερη προστασία του, έχουν χαρακτηριστεί ως Περιφερειακή Ζώνη (Ζώνη Π) τέσσερις επιμέρους περιοχές.