Νομοθεσία

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου περιλαμβάνει:

τους Νόμους:
2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων»

τις Υπουργικές Αποφάσεις:
ΥΑ 164686/2772 ΦΕΚ 531 Β/16.9.85 «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου»
ΥΑ 165054/2865 ΦΕΚ 589 Β/2.10.85 «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εθνικού Δρυμού Πίνδου»
• ΚΥΑ 125184/357/ΦΕΚ 126 Β’ /7.2.03 «Καθορισμός αριθμών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου (Εθνικό Πάρκου Β. Πίνδου)»
ΥΑ 36427/ΦΕΚ 1401 Β’/13.9.04 «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου»
ΥΑ 36431/ΦΕΚ 1401 Β’/13.9.04 «Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου»
ΥΑ 21732/ΦΕΚ 787 Β’/10.6.05 «Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου»
ΥΑ 34939/ΦΕΚ 1311B’/19.9.05 «Έγκριση Κανονισμού για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για την σύναψη και εκτέλεση σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου»
ΥΑ 34939/ΦΕΚ 1311B’/19.9.05 «Έγκριση Κανονισμού για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για την σύναψη και εκτέλεση σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου»
•ΦΕΚ 560/1-04-2008 «Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 34939/4-8-2005 απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων»

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το Εθνικό Πάρκου Βόρειας Πίνδου περιλαμβάνει:

τους Νόμους:
1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων»
3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»

τις Κοινοτικές Οδηγίες:
92/43/ΕΚ «για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»
2009/147/ΕΚ «περί της διατήρησης των άγριων πτηνών»

την Κοινή Υπουργική Απόφαση:
ΚΥΑ 23069/ΦΕΚ 639 Δ/14-6-05 «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής των ορεινών όγκων της Β. Πίνδου ως Εθνικό Πάρκο, καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης»

το Βασιλικό Διάταγμα:
Β.Δ 487/ΦΕΚ 120Α/1966 «Περί κηρύξεως του Εθνικού Δρυμού Πίνδου»
ΦΕΚ A 120/11-06-1966 «Ίδρυση Εθνικού Δρυμού Πίνδου»

το Προεδρικό Διάταγμα:
Π.Δ. 213/ΦΕΚ 198Α/1973 «Περί κηρύξεως της περιοχής Βίκου – Αώου Ιωαννίνων ως Εθνικού Δρυμού»