Προγράμματα παρακολούθησης

Οι οικότοποι και τα είδη χλωρίδας και πανίδας των προστατευόμενων περιοχών αντιμετωπίζουν πληθώρα πιέσεων, λόγω της άσκησης ανθρώπινων δραστηριοτήτων και έργων, αλλά και λόγω εκδήλωσης ακραίων φυσικών φαινομένων (πυρκαγιές, πλημμύρες, κ.ά.). Η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και της ποικιλότητας του τοπίου, δηλαδή η διασφάλιση του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής, θα επιτευχθεί μέσα από την εφαρμογή τεκμηριωμένων μεθόδων αειφορικής διαχείρισης, αναπόσπαστο εργαλείο της οποίας είναι και η περιβαλλοντική παρακολούθηση (environmental monitoring). Η επιστημονική παρακολούθηση είναι η παρακολούθηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των διακυμάνσεων παραμέτρων με σκοπό να εξακριβωθεί ο βαθμός συμφωνίας ή απόκλισης με κάποια προκαθορισμένη διακύμανση ή τιμή.

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προγράμματος παρακολούθησης οφείλει να λαμβάνει υπόψη τόσο τις φυσικές, οικολογικές και βιολογικές παραμέτρους όσο και τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές και στόχος του σχεδιασμού είναι η στάθμιση όλων των προηγούμενων παραγόντων.

Ειδικότερα για την περίοδο 2013-2015, σε συνδυασμό με το Έργο «Παρακολούθησης, Καταγραφή και Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των οδηγιών 92/43 και 2009/ 147 καθώς και άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου» θα υλοποιηθεί και παρακολούθηση κάποιων ειδών εξ’ ολοκλήρου από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης με τη συνδρομή ειδικών τεχνικών συμβούλων. Τα είδη που θα παρακολουθηθούνείναι το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica), η βίδρα (Lutra lutra), η ιχθυοπανίδα της περιοχής (salmo macrostigma, cobitis taenia, Barbus spp. κτλ) και τα είδη χλωρίδας της Οδηγίας 92/43 (Artemisia eriantha, Buxbaumia viridis, Botrychium simplex, Ramonda serbica, Solenanthus albanicus,Gentiana lutea).