«Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για την διερεύνηση της κατανομής και της κατάστασης διατήρησης του είδους προτεραιότητας της 92/43 Μακεδονικού Τρίτωνα (Triturus macedonicus) και των ενδιαιτημάτων του, στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου»

«Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για την διερεύνηση της κατανομής και της κατάστασης διατήρησης του είδους προτεραιότητας της 92/43 Μακεδονικού Τρίτωνα (Triturus macedonicus) και των ενδιαιτημάτων του, στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου»

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για την διερεύνηση της κατανομής και της κατάστασης διατήρησης του είδους προτεραιότητας της 92/43 Μακεδονικού Τρίτωνα (Triturus macedonicus) και των ενδιαιτημάτων του, στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου» με CPV 90711500-9 (Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα), και συνολικό προϋπολογισμό 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 20.000€ – ΦΠΑ: 4.800€).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΙΤΩΝΑ ΜΕ ΑΔΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΡΙΤΩΝΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.