Ανακοινώσεις

Ημερομηνία έναρξης: 14-5-2013 Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π....

Ημερομηνία έναρξης: 10-5-2013 Το έργο συνίσταται στη δημιουργία και παραγωγή υλικού προβολής εκδηλώσεων του Φορέα Διαχείρισης που απευθύνονται στην τοπική κοινωνία αλλά και στο ευρύτερο κοινό καθώς και την συντήρηση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Περισσότερα ...

Ημερομηνία έναρξης: 17-4-2013 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙ∆ΑΣ Περισσότερα ...