Περιορισμοί των περιοχών του άρθρου πρώτου της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών».

Με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου απο σήμερα περιορίζονται οι απαγορεύσεις μόνο στις περιοχές που φέρουν βαθμό κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλό) ή 5 (Κατάσταση Συναγερμού) στον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.  Κ.Υ.Α. 1019/4/24-ια’/2021 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ...

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης, για την υπηρεσία δημιουργίας «Ηλεκτρονικής πλατφόρμας WebGIS»...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια δέκα (10) καμερών παρακολούθησης πανίδας (trail cameras) και των παρελκομένων τους στο πλαίσιο του LIFE ARCPROM (LIFE18 NAT/GR/000768)...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου διοργανώνει δύο ενημερωτικές ημερίδες με θέμα «Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας  Πίνδου» στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων»...

Οικομουσείο Ζαγορίου «ΑΚΟΥΩ – ΑΓΓΙΖΩ –ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ»: ένα Mουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα για άτομα με προβλήματα όρασης στο Ζαγόρι Κυριακή 06 Ιουνίου 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Οικομουσείο Ζαγορίου, με έδρα τα Άνω Πεδινά Ζαγορίου, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του πολιτικής για το έτος 2020 – 2021, σας προσκαλεί στο μουσειοπαιδαγωγικό περίπατο «Ακούω – Αγγίζω – Αισθάνομαι»,...

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικά χαμηλότερης τιμής προ Φ.Π.Α., για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Προμήθεια σήμανσης και λοιπού εξοπλισμού για την βελτίωση της προσβασιμότητας».. ΤΕΥΔ_INTERREG 4ALL ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ INTERREG ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ...

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  TOY  ΕΡΓΟΥ LIFE ARCPROM ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΜΑΘ: Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 Ανεύρεση και κατάσχεση δηλητηριασμένων δολωμάτων στη Σμίξη Γρεβενών – Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου Λίγες μόνο μέρες μετά την διαδικτυακή εκδήλωση του LIFE ARCPROM με την συμμετοχή εκπροσώπου του ΥΠΕΝ για την ανακήρυξη της 22ας...

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, θα προβεί στην προμήθεια τριών (3) ενημερωτικών πινακίδων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE ARCPROM «Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» (LIFE18 NAT/GR/000768) σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία...

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για την διερεύνηση της κατανομής και της...

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης ειδών ιχθυοπανίδας...