Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού»

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού» (αφορά δύο τμήματα) ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια ενός (1) Τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου αεροσκάφους (Drone) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ...

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών εκτροφέα/εκπαιδευτή σκύλων» ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια 1.000 τεμαχίων κυτίου παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση δηλητηρίασης σκύλου στο πεδίο από οργανοφωσφορικά δηλητήρια - (Anti-poison Kit) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την Τετάρτη 29- 07 - 2020 και ώρα 14:00...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια και τοποθέτηση επτά (7) ειδικών απροσπέλαστων από την αρκούδα κατασκευών τοποθέτησης κάδων σκουπιδιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την Τετάρτη 29 - 07 - 2020 και ώρα 14:00 στη διεύθυνση του...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/05/2020 Εδώ και περίπου ένα μήνα μια νεαρή αρκούδα, κινείται πέριξ και εντός του ορεινού οικισμού του Μικρού Πάπιγκου στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Το τελευταίο διάστημα δε, έχει κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της, με τις επισκέψεις σε κήπο οικίας, για...

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG: IPA ΙΙ CBC PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020”, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Accessible Tourism» και ακρωνύμιο 4ALL. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, προκειμένου να υλοποιήσει τη δράση D4.5.4 - Tourist Information Points for...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια βάσης γεωχωρικών δεδομένων του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 3.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ...